Verksamhetssystem

För att ge våra uppdragsgivare en trygghet i de arbeten Jonab utför, har vi utarbetat ett eget verksamhetssystem.
Systemet är upprättat efter kravelementen i standarderna SS-EN ISO 9001:2015, SS-EN ISO 14001:2015 samt
Arbetsmiljöinspektionen författningssamling AFS 2001:1 ”Systematiskt arbetsmiljöarbete” och behandlar
företagets verksamhetsstyrning avseende kvalitet, miljö och dokumenterad internkontroll av arbetsmiljön.

Det integrerade verksamhetssystemet som beskrivs nedan har använts i alla uppdrag vi utfört åt offentliga beställare.
Dessa beställare har även i vissa fall utfört revisioner av system och projekt, med gott resultat och konstruktiva synpunkter.
Systemet omfattar även Trafikverkets krav (som även de flesta kommuner åberopar) enligt publikation TDOK 2012:93, rev 2018-02-14.

Jonab Anläggnings AB är organiserat med Jesper Strandberg som företagets miljö- och kvalitetsansvarige.
Jesper Strandberg är vidare företagets VD vilket innebär en direkt koppling mellan dessa delar och företagets ledning.

För de olika projekten utses platschefer. Inom respektive projekt svarar platschef (ibland tillsammans med
särskilt utsedd kvalitets- och miljöansvarig inom företaget) för att projektanpassade planer, kontrollprogram, och avtal följs.

Respektive platschef agerar, inom tilldelat projekt, under ställningsfullmakt.
För arbetsmiljöfrågor upprättas särskild skriftlig delegering som definierar platschefers ansvarsområde.

Jonab Anläggnings AB:s system för verksamhetsstyrning utgör systemhandbok och som utgör underlag
för upprättande av projektanpassade planer för miljöagerande, kvalitetssäkring och arbetsmiljöplanering. 

 

Kvalitetspolicy

Genom att ta tillvara personalens kompetens och engagemang, skapas ett mervärde för kunden.
Kunden skall erhålla en slutprodukt i rätt tid med avtalad kvalitetsnivå.

Miljöpolicy

I huvuddelen av Jonabs åtagande är vi starkt beroende av vilket material och vilka materialkombinationer som är föreskrivna av kund.
Med dessa ramar är strävan att finna materialproducenter som har ett tydligt miljö- engagemang.
Även vid upphandling av underentreprenörer ställs höga krav på miljömaskiner, bränslehantering och effektivitet.
Varje medarbetare skall genom eget ansvar se till att hushålla med materialresurser,
iaktta varsamhet vid arbete med drivmedel,kemikalier och källsortera avfall vid behov.

Arbetsmiljöpolicy

Inom Jonab skall alla ständigt ha en medvetenhet om arbetsmiljörisker.
Entreprenadarbetsplatserna genomgår ständiga förändringar. Därför gäller det att alltid bevaka miljöriskerna.

I det dagliga arbetet skall varje medarbetare visa ett personligt ansvar för arbetsmiljön.
Det ankommer på var och en att följa regler och instruktioner samt att genast rapportera eventuella hot mot god arbetsmiljö.