Pågående projekt

Nibe i Markaryd

 Jonab har fått i uppdrag av Lagans Byggnads AB att utföra markarbeten åt Nibe. Projektet innefattar tre separata projekt fördelade på fastigheten Skiftnyckeln 1, Beckasinen 7 & Beckasinen 10. Totalentreprenaden innefattar VA-arbeten inklusive dagvattenmagasin av IQ-rör i dimension 1000 och 1200, grundläggning av byggnader, hårdgörande av ytor och finplanering. Utöver detta har omfattande marksaneringar utförts inom projekten, där bland annat 10 000 ton dieselförorenade massor har deponerats & ca 5 000 ton sanering av befintliga banvallar.

Byggherre

NIBE  

Beställare

Lagans Byggnads AB

Byggtid

Oktober 2021 – Vår/sommar 2023

Platschef

Alexander Carlén

Entreprenadingenjör

Marcus Karlsson