Vattentornsvägen

Vattentornsvägen

Referensprojekt Vattentornsvägen  Projektet omfattar ombyggnad och nyförläggning av vattenledningar, spilledningar, dagvattenledningar med tillhörande brunnar och ventiler. Utöver detta ingår nybyggnation och gestaltning av gata/GC-väg och belysning på...
Sluttäckning deponi, etapp 1C

Sluttäckning deponi, etapp 1C

Referensprojekt Sluttäckning deponi, etapp 1C  Projektet omfattade sluttäckning av en etapp 1C inom Höganäs deponi. Sluttäckningen omfattade ca 17 600 m2 bestående av tätduk av PE, dräneringsmatta och skyddsskikt på ca 1,7m. Beställare NSR AB Byggtid 2022 –...
Enebärsstigen

Enebärsstigen

Referensprojekt P41 Frösakull Enebärsstigen  Projektet omfattar renovering av pumpstation samt nyförläggning av tryckledning från pumpstationen till en ny släppbrunn. Beställare LBVA Byggtid...
GC-väg 703 och 154, Falkenberg

GC-väg 703 och 154, Falkenberg

Referensprojekt GC-väg 703 och 154, Falkenberg  Projektet omfattar utförande av ny gång- och cykelväg på sträckan genom Vinberg samhälle, längs med väg 703 och sedan längs med väg 154 till Bergagård. Beställare Trafikverket Byggtid 2022 –...
Philängen

Philängen

Referensprojekt Pihlängen  Jonab uppför ett nytt exploateringsområde i Staffanstorps kommun. Projektet avser nyanläggning av mark, VA-anläggningar, schakt till ledningsägare, belysning, park, gator och bullerskydd. Beställare Staffanstorps kommun Byggtid 2021 –...